Lean Management a zysk przedsiębiorstwa

Jedną z podstawowych korzyści, która jest powodem wdrażania techniki Lean Management w przedsiębiorstwie jest chęć osiągania lepszych wyników finansowych.

Według ekonomii zysk jest różnicą pomiędzy przychodami i kosztami.

Zysk = przychody – koszty

Przychody można zobrazować również jako cena sprzedaży, w takim przypadku:

Zysk = cena sprzedaży – koszty

W przypadku podejścia bez Lean Management równanie może wyglądać następuąco:

Koszty + zysk = cena sprzedaży

Przedsiębiorca zna koszty, a po dodaniu do nich swojej marży (zakładanego zysku) uzyskuje cenę sprzedaży, po której oferuje swoje produkty, usługi klientom.

Równanie to nie ma wykorzystania w przypadku gospodarki rynkowej. W takiej gospodarce cenę sprzedaży określa klient. Rynek ustala cenę: klienci jeżeli zdecydują, że oferowana cena jest akceptowalna, kupują towar. Przedsiębiorca nie może narzucać cen nieadekwatnych do oferowanych wyrobów, ponieważ nie zdobędzie klientów.

W przypadku podejścia do tematu zysku wraz z techniką Lean Management, równanie zysku można przekształcić w następujący sposób:

Cena sprzedaży – koszty – STRATY = zysk

Zysk jest jedynie wynikiem. W przedstawionym równaniu przedsiębiorca ma wpływ na ponoszone koszty. Cenę sprzedaży ustala rynek (tzn. klient). Zysk obniżają straty (MUDA), które występują w procesie powstawania wyrobu / usługi. MUDA obciąża jedynie przedsiębiorcę. Przykładem może być strata Braki / poprawki – klient zapłaci jedynie za jedne malowanie, jakiekolwiek poprawki, a tym bardziej powtórne malowanie nie obciąża klienta.

Dlatego też tak ważne jest usuwanie marnotrawstwa z procesów.

Zysk obniżają następujące straty wyróżnione przez Lean Management:

  1. Nadprodukcja
  2. Magazynowanie
  3. Zbędne przetwarzanie
  4. Zbędny ruch
  5. Zbędny transport
  6. Czekanie
  7. Braki / poprawki

Lean Management a zysk

Częstym powodem zainteresowania się filozofią Lean Management jest chęć poprawy wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. Jednym z głównych wskaźników ekonomicznych firmy jest zysk. Wobec tego warto zastanowić się jaki jest związek pomiędzy Lean Management a zyskiem.

 

W literaturze można znaleźć następującą definicję zysku:

 

zysk = przychody – koszty

 

Przedsiębiorcy często widzą zysk również patrząc przez poniższe równanie:

 

koszty + zysk = cena sprzedaży

 

Wynika z tego, że do poniesionych kosztów dodają spodziewany zysk (z góry założona marża) i z tego równania wychodzi cena, po której oferuje towar lub usługę klientowi.

 

Lean Management podchodzi do tego zagadnienia z inny sposób. Można go opisać poniższym równaniem:

 

cena sprzedaży – koszty – straty = zysk

 

W tym przypadku zysk jest jedynie wynikiem. Wyjaśnię poszczególne składniki równania które mają wpływ na jego wielkość:

 

Cena sprzedaży – jest określona przez klienta. Klient określa cenę poprzez chęć kupna. Spowodowane jest to dużą konkurencją na rynku. Jeżeli właściwości produktu i jego cena są odpowiednie dla klienta to zdecyduje się na zakup, w innym przypadku nie. Z tego powodu przedsiębiorca nie może ustalać ceny jedynie na podstawie tego jaką marżę chce osiągnąć.

 

Koszty – bez poniesienia kosztów z pewnością nie można niczego wyprodukować, koszty ponosi się zawsze. Przedsiębiorca ma wpływ na ich wysokość i ma w ich przypadku możliwości obniżenia ich (lepsze warunki płatności, tańsze materiały itp.). Jednakże nie można w nieskończoność ciąć kosztów, ponieważ może się to negatywnie odbić na jakości wyrobów lub usług.

 

Straty – wszystkie czynności, które są wykonywane w cyklu wytwarzania produktów i usług, a które są zbędne z punktu widzenia klienta. Pochłaniają one koszty (robocizna, materiały, sprzęt) i przez to mają one duży wpływ na wypracowywany przez przedsiębiorstwo zysk. Celem Lean Management jest eliminacja lub przynajmniej minimalizacja tych strat.

 

Podkreślę raz jeszcze, że zysk jest jedynie wynikiem. Największy wpływ na jego wielkość mamy poprzez eliminację strat, dlatego ważne jest aby umieć je znaleźć w procesie i je wyeliminować. Spowoduje to poprawę wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa.