Lean Management a zysk przedsiębiorstwa

Jedną z podstawowych korzyści, która jest powodem wdrażania techniki Lean Management w przedsiębiorstwie jest chęć osiągania lepszych wyników finansowych.

Według ekonomii zysk jest różnicą pomiędzy przychodami i kosztami.

Zysk = przychody – koszty

Przychody można zobrazować również jako cena sprzedaży, w takim przypadku:

Zysk = cena sprzedaży – koszty

W przypadku podejścia bez Lean Management równanie może wyglądać następuąco:

Koszty + zysk = cena sprzedaży

Przedsiębiorca zna koszty, a po dodaniu do nich swojej marży (zakładanego zysku) uzyskuje cenę sprzedaży, po której oferuje swoje produkty, usługi klientom.

Równanie to nie ma wykorzystania w przypadku gospodarki rynkowej. W takiej gospodarce cenę sprzedaży określa klient. Rynek ustala cenę: klienci jeżeli zdecydują, że oferowana cena jest akceptowalna, kupują towar. Przedsiębiorca nie może narzucać cen nieadekwatnych do oferowanych wyrobów, ponieważ nie zdobędzie klientów.

W przypadku podejścia do tematu zysku wraz z techniką Lean Management, równanie zysku można przekształcić w następujący sposób:

Cena sprzedaży – koszty – STRATY = zysk

Zysk jest jedynie wynikiem. W przedstawionym równaniu przedsiębiorca ma wpływ na ponoszone koszty. Cenę sprzedaży ustala rynek (tzn. klient). Zysk obniżają straty (MUDA), które występują w procesie powstawania wyrobu / usługi. MUDA obciąża jedynie przedsiębiorcę. Przykładem może być strata Braki / poprawki – klient zapłaci jedynie za jedne malowanie, jakiekolwiek poprawki, a tym bardziej powtórne malowanie nie obciąża klienta.

Dlatego też tak ważne jest usuwanie marnotrawstwa z procesów.

Zysk obniżają następujące straty wyróżnione przez Lean Management:

  1. Nadprodukcja
  2. Magazynowanie
  3. Zbędne przetwarzanie
  4. Zbędny ruch
  5. Zbędny transport
  6. Czekanie
  7. Braki / poprawki